Problem krzywdzenia dzieci i przemocy w rodzinie jest regulowany przez akty prawne polskie i międzynarodowe.

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Rozdz. II, Art. 40:„Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.”

2. Konwencja o Prawach Dziecka

Stosowanie przemocy jest łamaniem praw dziecka:

Art. 1-5: Dziecko jest człowiekiem,

Art. 6-11: Dziecko ma prawo do życia,

Art. 12-15: Dziecko ma prawo do wyrażania własnych poglądów,

Art. 16-17: Dziecko ma prawo do prywatności,

Art. 18: Dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie,

Art. 19-20: Dziecko należy chronić przed złym traktowaniem,

Art. 21-23: Dobro dziecka jest najwyższym celem,

Art. 24-25: Dziecko ma prawo do ochrony zdrowia,

Art. 26-27: Dziecko ma prawo do godziwych warunków socjalnych,

Art. 28-31: Dziecko ma prawo do nauki,

Art. 32-36: Dziecko należy chronić przed wyzyskiem,

Art. 37-39: Dziecko należy chronić przed nieludzkim traktowaniem i wojną,

Art. 40-41: Dziecku przysługuje specjalna ochrona w procesie karnym.

3. Kodeks Postępowania Karnego

Przemoc wobec dziecka jest bardzo poważnym przestępstwem, karanym więzieniem.

Art. 207.

§1. „Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

§2. „Jeżeli czyn określony w par. 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

Art. 200.

§ 1.” Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”

§ 2. „Tej samej karze podlega, kto utrwala treści pornograficzne z udziałem takiej osoby.”

Art. 189.
§1 Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Art. 191.
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli wiesz, że jakieś dziecko jest ofiarą przemocy, masz obowiązek interweniować!:


Art. 304.

§1Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.