LITERATURA PRZEDMIOTU:

 1. Badura-Madej Wanda, Dobrzyńska-Mesterhazy Agnieszka (2000). Przemoc w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Brągiel J. (1996). Zrozumieć dziecko skrzywdzone. Opole: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 3. Brągiel J. (1997), Syndrom dziecka maltretowanego, w: H. Górecka (red.), Bezpieczeństwo rodziny w okresie transformacji ustrojowej, Olsztyn: Decora.
 4. Browne K, Herbert M.(1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa: PARPA.
 5. Czarnecka W., Karkowska M. (2000), Przemoc w szkole, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 6. Czernikiewicz W., Pawlak-Jordan B. (1998), Wykorzystywanie seksualne dzieci, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 7. Czyż E., Szymańczak J., red. (1995), Dziecko krzywdzone. Próba opisu zjawiska, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 8. Dominiczak A. (2000), Przemoc w rodzinie wobec kobiet i dzieci, Warszawa: Fundacja Centrum Praw Kobiet.
 9. Dutton D. G. (2001), Przemoc w rodzinie, Warszawa: Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media.
 10. Forward S., Buck C. (1999), Toksyczni rodzice, Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.
 11. Forward S., Frazier D. (2004), Szantaż emocjonalny, Gdańsk: GWP.
 12. Giligan J. (2001), Wstyd i przemoc, Poznań: Media Rodzina.
 13. Glaser D., Frosh S. (1995), Dziecko seksualnie wykorzystywane, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 14. Golec D. (1992), Przemoc wobec dziecka, Warszawa: Fundacja Synapsis.
 15. Górecki M. (2002), Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz ich rodzinom, w: D. Iwaniec, J. Szmagalski (red.), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Grochocińska R. (2000), Przemoc wobec dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 17. Guerin S.,Hennessy E. (2004) Przemoc i prześladowania w szkole. Gdańsk: GWP.
 18. Herman J. L. (1999), Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk: GWP.
 19. Hindman J. (1993), Przerwać cierpienie. Terapia dzieci – ofiar nadużyć seksualnych, Warszawa: Specjalistyczna Poradnia OPTA.
 20. Iwaniec D., Szmagalski J., red. (2002), Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 21. Izydorczyk B. (1995), Psychologiczne uwarunkowania zespołu dziecka krzywdzonego, w: Pomoc rodzinie: diagnoza, orzecznictwo, profilaktyka, Katowice: ANIMA.
 22. James B. (2003), Leczenie dzieci po urazach psychicznych: nowe spojrzenie i twórcze metody działania, Warszawa: PARPA.
 23. Jarosz E. (1998), Przemoc wobec dzieci: reakcje środowisk szkolnych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 24. Jarosz E. (2001), Dom, który krzywdzi, Katowice: Śląsk.
 25. Kacprzak L. (2006), Przemoc wobec dziecka jako patologia społeczna, Piła: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica.
 26. Jundziłł I. (1993). Dziecko- ofiara przemocy. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.
 27. Kątna M., red. (1999), Dziecko krzywdzone – ofiara przemocy, Warszawa: Komitet Ochrony Praw Dziecka.
 28. Ketterman G. (2004), Jak uchronić dziecko przed przemocą. Poradnik dla rodziców, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 29. Kmiecik-Baran K. (1999), Przemoc wobec dzieci – diagnoza i interwencja, w: J. Papież, A. Płukis (red.), Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 30. Konarska-Wrzosek V. (1999), Ochrona dziecka w polskim prawie karnym, Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 31. Krüger A. (2009), Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 32. Kunicka-Michalska B. (2005), Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego, Wrocław: Ossolineum.
 33. Lawson S. (2006), Jak pomóc zastraszonemu dziecku, Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 34. Lew-Starowicz Z. (1992), Przemoc seksualna, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Agencja Wydawnicza.
 35. Lipowska-Teutsch A. (1993). Rodzina a przemoc. Kraków: Ośrodek Pomocy i Interwencji Psychologicznej.
 36. Lipowska-Teutsch A. (1998), Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa: PARPA.
 37. Lisowska E. (2005), Przemoc wobec dzieci. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej.
 38. Madanes C. (1999), Seks-miłość-przemoc, Gdańsk: GWP.
 39. Madanes C. (2003), Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar, Gdańsk: GWP.
 40. Margolis-Edelman A. (2000), Zespół dziecka maltretowanego: diagnostyka medyczna, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 41. Mazur J. (2002), Przemoc w rodzinie: teoria i rzeczywistość, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 42. Michałek D. Z. (2001), Dziecko wykorzystywane psychicznie, fizycznie, seksualnie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 43. Michałek D. Z. (2001), Dziecko wykorzystywane psychicznie, fizycznie, seksualnie, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 44. Olubiński A. (2001), Konflikty rodzice – dzieci: dramat czy szansa?, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 45. Pacewicz A. (1992), O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP.
 46. Pacewicz A. (1996), Przemoc wobec dzieci, Warszawa: PARPA.
 47. Pisula E. (1998), Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 48. Piekarska A. (1991). Przemoc w rodzinie. Agresja rodziców wobec dzieci. Przejawy i psychologiczne uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 49. Poraj G. (2004), Agresja w szkole. Przyczyny, profilaktyka, interwencje, Łódź: Ośrodek Kursów i Szkoleń „Edukator”.
 50. Pospiszyl I. (2000), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.
 51. Robinson B., Rhoden J. L. (2005), Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, Warszawa: PARPA.
 52. Rosiano A. (2002), Przemoc wobec dzieci, Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 53. Sajkowska M., red. (2003), Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.
 54. Salber P., Taliaferro E. (1998), O przemocy domowej – poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu, Warszawa: PARPA.
 55. Salter A. (2003), Pokonywanie traumy. Jak rozumieć i leczyć dorosłe ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie, Poznań: Media Rodzina.
 56. Sasal H. D. (2005), Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa: PARPA.
 57. Sęk A., Ciborowski R. (2004), Rola i zadania policjanta służby prewencji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.
 58. Sitarczyk M. (2004), Nieletni sprawcy zabójstw. Sylwetki psychologiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 59. Sobolewska Z. (2000), Odebrane dzieciństwo, Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
 60. Soriano A. (2002), Przemoc wobec dzieci, Kraków: Wydawnictwo eSPe.
 61. Stanisławska M. (2004), Przemoc w rodzinie – bliscy wrogowie, Słupsk: Wydawnictwo Szkoły Policji.
 62. Śniegulska A. (2003), Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole, Przemyśl: PZWL.
 63. Wójcik M. (2003), Wykorzystywanie seksualne, „Remedium” nr 3.
 64. Zmarzlik J., Piwnik E. (1999), Dziecko pod parasolem prawa: poradnik dla osób pomagających dzieciom, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje.