Niektórzy twierdzą, że problem krzywdzenia dzieci jest tak stary jak świat… Chociaż statystyki pokazują, iż ofiarami przemocy są głównie kobiety, wydaje się, iż to właśnie dzieci najczęściej są przedmiotem okrucieństwa. Małoletni nie wiedzą jednak jak to zmienić i sporadycznie szukają pomocy, ukrywając swoją tragedię.

Przemoc wobec dziecka to wyrządzona nieprzypadkowo, bądź w skutek zaniedbania lub bezczynności, krzywda, której można było zapobiec. Krzywda ta łamie prawa dziecka i zakłóca jego optymalny rozwój, hamując potencjalne możliwości oraz naturalne dążenie człowieka do samorealizacji.

Krzywdę tę mogą wyrządzić między innymi rówieśnicy (tzw. przemoc rówieśnicza), rodzice (tzw. przemoc rodzicielska), a nawet instytucje (tzw. przemoc strukturalna) lub media (tzw. przemoc medialna). Przemoc może mieć naturę fizyczną, psychiczną, seksualną lub zaniedbania, i może ona mieć miejsce w różnych miejscach: w domu, szkole, placówce wychowawczej, na koloniach, w parku.

Chociaż rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dzieci, przemoc wobec najmłodszych nierzadko występuje właśnie w rodzinie, w której dziecko, jeśli funkcjonuje ona prawidłowo, powinno czuć się najbezpieczniej.

Termin „przemoc w rodzinie” nie został precyzyjnie zdefiniowany. Przyjmuje się, że przez to pojęcie należy rozumieć wszelkie formy działań lub zaniechań sprawcy wobec członków rodziny, które skutkują fizycznymi i psychicznymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ofiary”.

Można wyodrębnić pewne charakterystyczne cechy przemocy rodzinnej:

  • JEST INTENCJONALNA – przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka
    i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
  • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
  • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE – sprawca wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa ofiary.
  • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, ponieważ doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.